پست های ارسال شده در آبان سال 1383

                               ساقيا آمدن عيد مبارک بادت                                               وان مواعيد که کردی مرواد از يادت
/ 70 نظر / 9 بازدید
هوالمنان ياد ياران آفتابيم فراخنای يخ زده خاطراتم را در ميانه زمستاني سخت می آگند از حجم گرمايی خوشايند. می خواهم با روانداز كوتاه روزمرگی تنم را ... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 13 بازدید