پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

ناموس و رفیق و وطن

هوالرئوف ....... سلامتی سه تن                   ناموس و رفیق  و وطن                                                سلامتی سه کَس                                                       زندونی و سرباز و بی کَس سلامتی باغبونی ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 8 بازدید