هوالمنان ياد ياران آفتابيم فراخنای يخ زده خاطراتم را در ميانه زمستاني سخت می آگند از حجم گرمايی خوشايند. می خواهم با روانداز كوتاه روزمرگی تنم را ... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 13 بازدید
مرداد 89
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
1 پست
مهر 84
1 پست
تیر 84
2 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
5 پست
شهریور 83
13 پست